Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim

Nr OR.BR.0002.5.2013                                             

Wądroże Wielkie, dnia 11 czerwca 2013 r.


Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy w Wądrożu Wielkim na dzień 26 czerwca 2013 r.  na godz. 10.00  w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim.

Porządek obrad XXXII sesji :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXII Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz pozyskania środków finansowych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Wądroże Wielkie.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy za rok 2012.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012, w tym :
- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  Wójtowi Gminy za rok 2012,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku
  Komisji Rewizyjnej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał :
1) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2024,
2) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013;
3) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie;
4) w sprawie uchylenia   uchwały Rady  Gminy Wądroże Wielkie  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowości Budziszów Wielki – teren mieszkaniowy.
5) zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Wądroże Wielkie;
6) w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Wądroże Wielkie;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroże Wielkie;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
11) w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
13) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina;
14) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Wądroże Wielkie, Wądroże Małe  i Mierczyce” dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina.
11. Informacja o funkcjonowaniu ośrodków zdrowia na terenie gminy Wądroże Wielkie.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
13. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 4 porządku obrad.
15. Sprawy różne - wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad sesji.


                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Elżbieta Jedlecka

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Włodarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Nowicki
Data wprowadzenia:2013-06-17 09:40:47
Opublikował:Łukasz Nowicki
Data publikacji:2013-06-17 09:43:54
Ostatnia zmiana:2013-06-17 09:44:07
Ilość wyświetleń:992

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij