Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jaworze, na kadencję 2012-2015.

OGŁOSZENIE


        W związku z upływem kadencji ławników - proszę o zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jaworze, na kadencję 2012-2015.
       
W dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Gminy Wądroże Wielkie  jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 - 2015.

Kolegium  Sądu Okręgowego w Legnicy ustaliło następującą liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Wądroże Wielkie :
Do Sądu Okręgowego w Legnicy - 1 ławnik;
Do Sądu Rejonowego w Jaworze - 3 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto :
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat
6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być :
1/osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej.
9/ radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Wądroże Wielkie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę 25 osób, zawierająca imię ( imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć :
1. 3 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie pokój 14  lub w sekretariacie.
Karta zgłoszenia i inne druki dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art.162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu.


                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                     Elżbieta Jedlecka

Metadane

Źródło informacji:Krystyna Gadek
Data utworzenia:2011-05-31 13:31:51
Wprowadził do systemu:Łukasz Nowicki
Data wprowadzenia:2012-11-02 13:31:53
Opublikował:Łukasz Nowicki
Data publikacji:2012-11-02 13:46:36
Ostatnia zmiana:2012-11-02 13:46:45
Ilość wyświetleń:1746

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij