SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na wniosek zainteresowanego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Pisemny wniosek zainteresowanego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Wniosek powinien zawierać numer identyfikacji podatkowej  (NIP)  osoby ubiegającej  się  o wydanie zaświadczenia oraz datę urodzenia wnioskodawcy.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  wynosi 21 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
7 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Stanowisko do spraw wymiaru podatków tel. 76 – 8874 – 323.

TRYB ODWOŁAWCZY:
W  przypadku  wydania   postanowienia   w  sprawie   odmowy    wydania    zaświadczenia, wnioskodawcy  przysługuje   prawo  złożenia  zażalenia w  ciągu  7  dni od dnia doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Wądroże Wielkie.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 306e  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz.1325 z późn. zm.).