Sposób załatwienia sprawy:
Na wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:
Wniosek lub podanie, zawierające m.in. nazwę obrębu  i nr działki oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje:
1) WYPIS  to  informacja dotycząca terenu w granicach geodezyjnych działki;
2) W związku z uzależnieniem wysokości opłaty od ilości stron sporządzanego dokumentu – ostatecznie przed jego wydaniem może powstać obowiązek dopłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dn.16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (Dz.U. Nr 225 poz. 1635), płatna  z chwilą złożenia wniosku, w wys. :

1) od wypisu :
a)       do 5 stron –   30,00 zł
b)       powyżej 5 stron –  50,00 zł
2) od wyrysu :
a)  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4  - 20,00 zł
b) nie więcej niż  - 200,00 zł

Termin załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 14 dni od złożenia kompletnego wniosku lub podania

Miejsce złożenia  dokumentów:     
Sekretariat  Urzędu Gminy  w Wądrożu Wielkim pokój nr 16 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.
    
Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Pracownik ds. gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego  i rolnictwa, tel. (76) 887 43 23.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. 2020 r., poz. 293 ze zm.).