Wójt Gminy Wądroże Wielkie stosownie do art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 t.j. ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, pokój nr 7 – od 23 września 2019 r. do 4 października 2019 r., w godzinach pracy Urzędu.


W związku z powyższym istnieje możliwość sprawdzenia przez wyborcę, czy został uwzględniony w tym spisie.


Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający daneumożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.


Wniosek do pobrania w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.