Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek. I dalej, zgodnie z art.13  w/w ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Od tej zasady są dwa wyjątki:

1.        jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie (14 dniowym) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2  miesiące od dnia złożenia wniosku,

2.        jeżeli udostępnienie informacji uzależnione jest od wniesienia opłaty wówczas podmiot powiadamia wnioskodawcę o jej wysokości; po czym udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji lub wycofa wniosek.
 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach jego pracy.