obrazek

Elżbieta Jedlecka - Wójt Gminy

tel. (76) 8874-323
fax (76) 8874-325

email: urzad@wadrozewielkie.pl
www.wadrozewielkie.pl


1.    Wójt kieruje urzędem przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2.    Wójt jako kierownik urzędu wykonuje swoje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3.    Zastępca wójta w czasie nieobecności wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępuje go.

Do wyłącznych kompetencji wójta należy:
1)    kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2)    prowadzenie gospodarki finansowej gminy ,
3)    podejmowanie czynności należących do kompetencji Wójta w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
4)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej,
5)    składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
6)    ogłaszanie uchwał rady gminy , w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
7)    wykonywanie uchwał rady gminy oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich realizacji,
8)    reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
9)    odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji radzie gminy,
10)    koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
11)    ustalenie regulaminu pracy urzędu, zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników,
12)    uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
13)    załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,
14)    określanie polityki kadrowej i płacowej urzędu, gospodarowanie funduszem płac,
15)    podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
16)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przepisami prawa i uchwałami rady gminy.