W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt Gminy z właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, potwierdza własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią zawarte (co najmniej na 10 lat) umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy należy złożyć do Urzędu Gminy  
w Wądrożu Wielkim  wniosek  o potwierdzenie zawartej umowy wraz z podpisaną umową dzierżawy.

Na potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy Wójt Gminy  ma 7 dni

Potwierdzenie zawarcia umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1546 ze zm.).

UWAGA!

Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury, renty rolniczej lub ubezpieczenia społecznego rolników. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 76 8874-323 wew. 6.