W dniu 18.08.2021 r. do Urzędu Gminy Wadroże Wielkie wpłyneła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego "Cichowodzianie" w Budziszowie Wielkim na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury i tradycji narodowej pn. "Podtrzymywanie i upowszechninie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności Lokalnych".

Zamieszcza się ofertę w Buletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na stronie internetowej www.wadrozewielkie.pl, w zakładce "sport i kultura".

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzisłalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji.

 Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@wadrozewielkie.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wadroże Wielkie.