Wądroże Wielkie 2011-08-02

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1.    Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza konkurs dla kandydatów, chcących podjąć pracę w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim 64, na stanowisku:

ds. Informatyki i promocji

2.    Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Prowadzenie spraw w zakresie:
1)    pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy , w  szczególności wykonywanie obowiązków wynikających z polityki bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
2)    nadzoru nad bezpieczeństwem i kontrola pracy sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk komputerowych dla zabezpieczenia użytkowników przed utratą danych i awariami, uszkodzeniami sprzętu oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
3)    nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa informacji chronionych przetwarzanych w systemie informatycznym Urzędu,
4)    przeprowadzania okresowych kontroli i audytów bezpieczeństwa informacji chronionych przetwarzanych w systemie informatycznym Urzędu,
5)    nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
6)    nadzoru nad rejestracją zbiorów danych w GIODO,
7)    monitorowania zmian w przepisach prawnych oraz zaleceń i interpretacji GIODO w zakresie danych osobowych i wprowadzanie ich w urzędzie,
8)    opracowywanie stosownych dokumentów dot. Ochrony danych osobowych w Urzędzie,
9)    zapewnienia serwisu dla sprzętu komputerowego i oprogramowania Urzędu, Centrum Kształcenia, Gminnego Centrum Kształcenia,
10)     prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
l l) prowadzenie strony internetowej gminy i Biuletynu Informacji Publicznej,

3.    Od kandydatów wymaga się :

1) wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) dobry stan zdrowia,
d) brak skazania za przestępstwo umyślne,
e) nieposzlakowana opinia,
f) wykształcenie: wyższe o kierunku informatycznym,
g) znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem zadań administratora bezpieczeństwa informacji,
h) ukończony kurs/szkolenie administratora bezpieczeństwa informacji lub kurs/szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
i)    staż pracy: min. 3 rok,(do stażu zalicza się odbyty staż absolwencki),
j) umiejętność obsługi komputera-pakiet Microsoft Office,
k) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej.

2)    wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
b) umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX, Edytora Aktów Prawnych XML
c) znajomość: systemów Windows 7, XP, Server 2008(zarządzanie domeną, GPO), baz danych SQL, Pervasive, obsługi programów graficznych m.in.CorelDraw, obsługi i zarządzania programów PŁATNIK, Finansowo-Księgowych (SPUTNIK), Bestia,
d) zarządzanie platformami SAGED i CEIDG, EPUAP,
e) znajomość obsługi: Elektronicznego Obiegu Dokumentów, programów MS-DOS,
f) znajomość języka HTML

4.    Oferta powinna być sporządzona na piśmie, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać :
1)    imię i nazwisko kandydata,
2)    dokładny adres zameldowania wraz z adresem do korespondencji,
3)    nazwę, serię i numer posiadanego dowodu tożsamości oraz numer PESEL,
4)    oświadczenie o chęci przystąpienia do postępowania konkursowego,
5)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wądroże Wielkie danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
6)    życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej,
7)    list motywacyjny,
8)    oświadczenie o niekaralności,
9)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
10) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

5.    Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć ofertą (w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. Informatyki i promocji" w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim (Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie), w Sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2011 r. do godz. 15.00.

6.    Ofertę można przesłać na adres Urzędu pocztą, listem poleconym - decyduje data wpływu do Urzędu.

7.    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

8.    Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie.


Wójt Gminy
Seweryn Sterc