WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE

OGŁASZA 

NABÓR KANDYDATA

NA   STANOWISKO   ANIMATORA OBIEKTU   SPORTOWEGO

 „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W   WĄDROŻU WIELKIM

W ROKU 2016 

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

 

 I. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów posiadający ukończone studia wyższe o kierunku i specjalności: Turystyka i rekreacja, organizacja turystyki i rekreacji.

 

  II.      Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

1.      Realizacja celów projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki:

a)      upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin;

b)      wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

c)      stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;

d)     przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć;

e)      wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;

f)       przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym;

g)      optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;

h)      rozwój i promocja wolontariatu sportowego;

i)         rozszerzenie funkcjonalności obiektów Orlik z uwzględnieniem takich funkcji jak: animacja społeczna, integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli;

j)        inicjowanie ogólnopolskich i lokalnych programów współpracy z polskimi związkami sportowymi oraz grupami sportowymi w celu wyszukiwania młodych talentów sportowych.

 

  1. Podstawowe zadania „Animatora”:

a)        organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii);

b)        organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy);

c)         przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;

d)       zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;

e)        przeprowadzenie testów dla użytkowników Orlików;

f)         współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych;

g)        współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;

h)        angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;

i)          ukończenie przynajmniej jednego kursu e-learningowego spośród kursów udostępnianych w portalu www.naszorlik.pl.

 

  1. Obowiązki Animatora:

a)        Realizowanie w każdym  miesiącu minimum 160 godzin zajęć przy zatrudnieniu 1 animatora, a w przypadku zatrudnienia 2 osób, minimum 80 godzin miesięcznie.

b)        umożliwianie JST, Operatorowi lub innym podmiotom upoważnionym przez JST lub Operatora przeprowadzania kontroli i badań;

c)        generowanie pobieranie i przesyłanie Operatowi raportów miesięcznych dokumentujących wykonywanie powierzonych zadań oraz uwzględniających liczbę użytkowników Orlika (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl),;

d)       generowanie, pobieranie i przesyłanie Operatorowi rachunków miesięcznych (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl);

e)        wygenerowanie (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl), pobranie i przesłanie Operatorowi raportu rocznego;

f)         niezwłoczne informowanie Operatora oraz JST o niemożliwości wykonywania powierzonych zadań i jej przyczynie oraz o przewidywanym okresie niewykonywania zadań;

g)        niezwłoczne informowanie Operatora o każdorazowej zmianie danych teleadresowych (miejsce zamieszkania, numer telefonu) lub zmianie numeru rachunku bankowego, poprzez zmianę odpowiednich danych Animatora/Animatorki w portalu www.naszorlik.pl.

 

III.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      Życiorys i list motywacyjny.

2.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.

5.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7.      Referencje – w przypadku posiadania.

8.      Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie / dowód osobisty.

9.      Program planowanych działań „Animatora” uczestnika projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012” ( zał. Nr 1).

 

IV.      Informacje dodatkowe:

1.      Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

2.      Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Gminą Wądroże Wielkie (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

3.      Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

4.      Planowany okres zatrudnienia: kwiecień – grudzień 2016 r.

 

 

  V.      Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim          w  pok. 16 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do  29.03.2016 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie z adnotacją: Nabór na stanowisko Animatora obiektu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”. 

 

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wadrozewielkie.pl i stronie gminy www.wadrozewielkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim.