Wójt Gminy Wądroże Wielkie stosownie do art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018r., poz. 754 ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. udostępniony jest do 15 października 2018r. w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu na pisemny wniosek.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgodna na przyjecie pełnomocnictwa