Tomasz Głąbicki - Sekretarz Gminy

tel. (76) 8874-323
fax (76) 8874-325

email: urzad@wadrozewielkie.pl
www.wadrozewielkie.pl

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę.
2. Wójt może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie spraw gminnych w swoim imieniu.
3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) nadzór nad prowadzeniem sekretariatu oraz nadzór nad terminowym załatwianiem spraw,
2) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie.
3) organizacja narad z Kierownikami Referatów i Kierownikami jednostek organizacyjnych, podczas których omawiane są bieżące sprawy Urzędu i problemy wymagające rozwiązania,
4) nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, jak również Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
5) sprawowanie stałego nadzoru nad organizacją pracy oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadry,
6) realizowanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie, określonej przez Wójta,
7) zatwierdzanie planów informatyzacji poszczególnych stanowisk pracy oraz ich wyposażenia w sprzęt komputerowy i narzędzia programowe, przygotowywanych przez informatyka w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych,
8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
9) koordynacja prac związanych z okresową oceną pracowników samorządowych,
10) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Rady, w tym również projektów uchwał,
11) koordynacja i nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi w Urzędzie,
12) nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków na zakupy środków trwałych oraz wyposażenia i materiałów na cele administracyjne Urzędu,
13) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
14) przedstawianie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
15) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków związanych z pracą Urzędu,
16)współpraca z przewodniczącym Rady Gminy oraz Przewodniczącymi Komisji stałych i doraźnych,
17) opracowanie projektu zmian Regulaminu,
18) efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu gminy i składnikami mienia komunalnego,
21) zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne gminy,
22) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i realizację budżetu w zakresie wynikającym z podziału zadań.
23) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
24) stwierdzanie własnoręczności podpisów,
25) inicjuje organizowanie kursów, szkoleń oraz doskonalenia kadry urzędu,
26) nadzór nad organizowaniem praktyk zawodowych dla uczniów i studentów,
27) zapewnianie obsługi prawej urzędu,
28) odpowiada za:
      a) kontrolę zarządczą
      b) przebieg służby przygotowawczej oraz przeprowadzenie egzaminów dla pracowników urzędu
4. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór w zakresie zadań realizowanych przez:
1) pracowników Referatu Organizacyjno-Prawnego.
2) Stanowisko ds. ewidencji ludności – Zastępca Kierownika USC
3) Stanowisko ds. kadr i płac
4) Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu 
6. Sekretarz zastępuje Zastępcę Wójta w pełnieniu obowiązków, w przypadku jego nieobecności.