Wądroże Wielkie, dnia 13 maja 2013 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA USŁUGĘ PN.:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO INWESTYCJI PN. „BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI W DAL ORAZ TRYBUN DLA WIDZÓW NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM W WĄDROŻU WIELKIM”

 

W imieniu Zamawiającego – Gminy Wądroże Wielkie informuję, że:

 

1.     Do realizacji niniejszego zamówienia wybrany został Wykonawca - Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „PROBUDEX” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław.

Wyboru Wykonawcy usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia dokonano spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o przyjęte w Zapytaniu ofertowym kryterium ceny (100%). Wybrany Wykonawca zaoferował cenę za ww. usługę  w kwocie 2 337,00 zł brutto (dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych, 0/100).

2. W postępowaniu niniejszym swe oferty złożyli następujący wykonawcy:    

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

I

Daniel Simm Przedsiębiorstwo Budowlane Pro-DS.,

ul. Przyjaźni 4m/21, 53-030 Wrocław

9 840,00 zł

II

Usługi Budowlane Marcin Figiel, ul. Tańskiego 27, 55-231 Jelcz-Laskowice

4 797,00 zł

III

Przedsiębiorstwo Usługowe „MAG” Alfred Michno,

ul. Browarowa 1, 58-400 Kamienna Góra

6 000,00 zł

IV

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „PROBUDEX”,

ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław

2 337,00 zł

 

3. Z postępowania niniejszego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

Seweryn Sterc

Wójt Gminy Wądroże Wielkie