Wójt Wądroże Wielkie

Ogłasza II konkurs na stanowisko

                             KIEROWNIKA OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM

 

 

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), tj:

a) posiadać wykształcenie wyższe,

b) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

c) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

d) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 

2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania

   stanowiska objętego konkursem,

4) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1 lit. c lub zaświadczenie

   aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,

5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6) kserokopię dowodu osobistego,

7) pisemną koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną funkcjonowania Ośrodka Zdrowia

    w Wądrożu Wielkim,

8) zaświadczenie o niekaralności,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz napisem: "Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim" do dnia 02 lipca 2014 r., do godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 9 lipca 2014 r.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wielkim, tel. 76 8874421

      

                                                                                             Wójt Gminy Wądroże Wielkie 

                                                                                                        Seweryn Sterc