Wądroże Wielkie, dnia 23 lipca 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ PN.:

„Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 500 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Wądroże Wielkie w 2014 r.”

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym nr ZP.271.18.2014, na usługę pn. „Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 500 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Wądroże Wielkie w 2014 r.”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Wądroże Wielkie, uprzejmie informuję, że:

 

1.       Do realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia wybrany został Wykonawca – SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, który zaoferował realizację usługi stanowiącej przedmiot zamówienia za łączną cenę 9 593,70 zł.

2.       W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta wybranego Wykonawcy.

3.       O terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.