Wądroże Wielkie, dnia 19 grudnia 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI:

„ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WĄDROŻE WIELKIE

W LATACH 2015 – 2017”

 

przetarg II

 

 

 

Numer ogłoszenia w BZP: 415398 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wądroże Wielkie w latach 2015-2017 w ramach, którego Wykonawca świadczyć będzie przez okres od dnia 7 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

Szacunkowa ilość odpadów do odebrania w ramach niniejszego zamówienia to:

a) odpadów zmieszanych - 2300 Mg,

b) papier i tektura - 12 Mg,

c) tworzywa sztuczne - 100 Mg,

d) szkło (bezbarwne i kolorowe) - 190 Mg.

 Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług w zakresie odbierania i transportu innych frakcji odpadów. Podane ilości odpadów są szacunkowe i służą jedynie do określenia ceny ofertowej przez Wykonawców. Szacowania ilości odpadów dokonano w oparciu o dane pozyskane w ramach dotychczasowego świadczenia usługi odbioru odpadów z uwzględnieniem 3 procent wzrostu strumienia odpadów każdej z frakcji.

 

1) Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Cały strumień odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości w ramach realizacji niniejszego zamówienia winien trafiać do Stacji Przeładunkowej w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Słowackiego, stanowiącego część Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce.

 

2) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroże Wielkie właściciele nieruchomości frakcje odpadów zbieranych selektywnie przekazują do pojemników ogólnodostępnych typu dzwon o pojemności 2,5 m3 i pojemników o pojemności 1100 l, odpowiednio oznakowanych i rozmieszczonych w 18 sołectwach, na terenie Gminy Wądroże Wielkie. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odbierać będzie następujące frakcje odpadów z ww. pojemników:

a) szkła bezbarwnego,

b) szkła kolorowego,

c) tworzyw sztucznych,

d) papieru i tektury.

Cały strumień odpadów komunalnych zbieranych selektywnie winien trafić do punktu do Stacji Przeładunkowej w Jaworze zlokalizowanego przy ul. Słowackiego, stanowiącego część Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce.

 

3) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania wszelkich standardów sanitarnych dotyczących wykonywania usługi wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności zgodnie z:

a) ustawą z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399),

b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21),

c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232),

d) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122),

e) uchwałą nr XXVII /115/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

f) uchwałą nr XXVII/112/12 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroże Wielkie.

 

4) Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności do przekazywania Zamawiającemu:

a) karty ewidencji odpadów - miesięczne raporty wagowe zawierające informacje o:

- ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg],

- ilości odebranych odpadów ze szkła, zbieranych selektywnie [Mg],

- ilości odebranych odpadów z papieru i tektury, zbieranych selektywnie [Mg],

- ilości odebranych odpadów z tworzyw sztucznych, zbieranych selektywnie [Mg],

b) kart przekazania odpadów, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21). Kartę przekazania odpadów sporządza Wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3 (trzech) egzemplarzach: po jednym dla przyjmującego odpady, przekazującego odpady i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywanych łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać kartę przekazania odpadów w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą.

c) kwartalne sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sporządzonych zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 630) - przekazane przez Wykonawcę w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą;

d) wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne w danym miesiącu.

 

5) Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

a) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań określonych w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

b) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wszystkich odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wądroże Wielkie do Stacji Przeładunkowej w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Słowackiego, będącego częścią Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce.

c) Wykonawca obowiązany będzie do zachowania wszystkich warunków realizacji zamówienia wskazanych w umowie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

 

6) Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca dostarczy pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych w ilości i według typów określonych w załączniku nr 3 do umowy, który przekazany zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy. Realizacja ww. dostaw winna nastąpić w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;

b) Odbiór i transport do Stacji Przeładunkowej zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ( z wyjątkiem cmentarzy wskazanych w pkt. c) następować będzie w cyklu zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie lecz nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

c) Odbiór i transport do Stacji Przeładunkowej zmieszanych odpadów komunalnych z niżej wymienionych cmentarzy następować będzie w cyklu na zgłoszenie lecz nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.:

- w Wądrożu Wielkim - kontener KP7 (szacunkowa ilość opróżnień przez okres 36 miesięcy - 33)

- w Budziszowie Wielkim - kontener KP7 (szacunkowa ilość opróżnień przez okres 36 miesięcy - 23)

 - w Mierczycach - kontener KP7 (szacunkowa ilość opróżnień przez okres 36 miesięcy - 17)

- w Kosiskach - pojemnik 1100 l (szacunkowa ilość opróżnień przez okres 36 miesięcy - 12)

- w Granowicach - pojemnik 1100 l, (szacunkowa ilość opróżnień przez okres 36 miesięcy - 12)

d) Odbiór i transport do Stacji Przeładunkowej odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych (gniazdach) odbywać się będzie w cyklach nie rzadszych niż:

- dla odpadów frakcji tworzywa sztuczne - 1 raz na 2 tygodnie;

- dla odpadów frakcji szkło - 1 raz na 6 tygodni;

- dla odpadów frakcji papier i tektura - 1 raz kwartał.

 

Inne informacje służące dookreśleniu przedmiotu zamówienia podano w SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami

90.51.10.00-2 Usługi  wywozu odpadów

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów

 

Termin składania ofert: 30.12.2014 r. godz. 1100

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim

 

Kryteria oceny ofert:  

nr 1: Cena – waga 90%

nr 2:  Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy – waga 10%

 

 Szczegółowe informacje w tym  także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączniki znajdują się poniżej.

Pytania i uwagi można zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 Urzędu Gminy,

do p. Arkadiusza Cieleckiego lub telefonicznie na nr (76) 887 43 23 w. 125, a także drogą elektroniczną na adres: arek.cielecki@wadrozewielkie.pl

 

 

 

 

Elżbieta Jedlecka

Wójt Gminy Wądroże Wielkie