WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE

 

OGŁASZA 

 

NABÓR KANDYDATÓW   

NA   STANOWISKO   ANIMATORA OBIEKTU   SPORTOWEGO

 „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W   WĄDROŻU WIELKIM

W ROKU 2015  

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

 

 I. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów posiadający ukończone studia wyższe o kierunku i specjalności: Turystyka i rekreacja, organizacja turystyki i rekreacji.

 

  II.      Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

1.      Realizacja celów projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki:

a)      upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin;

b)      wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

c)      stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;

d)     przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć;

e)      wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;

f)       przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym;

g)      optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;

h)      rozwój i promocja wolontariatu sportowego;

i)         rozszerzenie funkcjonalności obiektów Orlik z uwzględnieniem takich funkcji jak: animacja społeczna, integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli;

j)        inicjowanie ogólnopolskich i lokalnych programów współpracy z polskimi związkami sportowymi oraz grupami sportowymi w celu wyszukiwania młodych talentów sportowych.

 

  1. Podstawowe zadania „Animatora”:

a)        organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii);

b)        organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy);

c)         przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;

d)       zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;

e)        przeprowadzenie testów dla użytkowników Orlików;

f)         współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych;

g)        współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;

h)        angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;

i)          ukończenie przynajmniej jednego kursu e-learningowego spośród kursów udostępnianych w portalu www.naszorlik.pl.

 

  1. Obowiązki Animatora:

a)        Realizowanie w każdym  miesiącu minimum 160 godzin zajęć przy zatrudnieniu 1 animatora, a w przypadku zatrudnienia 2 osób, minimum 80 godzin miesięcznie.

b)        umożliwianie JST, Operatorowi lub innym podmiotom upoważnionym przez JST lub Operatora przeprowadzania kontroli i badań;

c)        generowanie pobieranie i przesyłanie Operatowi raportów miesięcznych dokumentujących wykonywanie powierzonych zadań oraz uwzględniających liczbę użytkowników Orlika (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl),;

d)       generowanie, pobieranie i przesyłanie Operatorowi rachunków miesięcznych (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl);

e)        wygenerowanie (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl), pobranie i przesłanie Operatorowi raportu rocznego;

f)         niezwłoczne informowanie Operatora oraz JST o niemożliwości wykonywania powierzonych zadań i jej przyczynie oraz o przewidywanym okresie niewykonywania zadań;

g)        niezwłoczne informowanie Operatora o każdorazowej zmianie danych teleadresowych (miejsce zamieszkania, numer telefonu) lub zmianie numeru rachunku bankowego, poprzez zmianę odpowiednich danych Animatora/Animatorki w portalu www.naszorlik.pl.

 

III.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      Życiorys i list motywacyjny.

2.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.

5.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7.      Referencje – w przypadku posiadania.

8.      Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie / dowód osobisty.

9.      Program planowanych działań „Animatora” uczestnika projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012” ( zał. Nr 1).

 

IV.      Informacje dodatkowe:

1.      Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

2.      Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Gminą Wądroże Wielkie (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

3.      Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

4.      Planowany okres zatrudnienia: marzec – listopad 2015 r.

 

 

  V.      Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim w  pok. 16 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do  05.02.2015 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie z adnotacją: Nabór na stanowisko Animatora obiektu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”.  

 

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.

 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wadrozewielkie.pl i stronie gminy www.wadrozewielkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim.

 

Wójt Gminy Wądroże Wielkie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach Projektu „Animator  Moje Boisko - ORLIK 2012” w 2015 r.

 

                                                                                                         

                                                                                                   

                                                                                          Wójt Gminy Wądroże Wielkie

                                                                                                     Elżbieta Jedlecka