NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

OD 1 STYCZNIA 2019 R.

 

Do końca 2018 r. ustawa gwarantowała uprawnionym osobom dostęp do usług darmowej pomocy prawnej. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w punktach darmowej pomocy od 1 stycznia 2019 r. dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Mediacja od 2019 r. dostępna jest w wybranych punktach, a od 2020 r. już będzie dostępna w każdym punkcie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jaworskim w 2019 r. odbywa się przez dwa punkty, które są czynne zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt nr 1 z siedzibą w Jaworze przy ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze) udziela nieodpłatnej pomocy prawnej

od poniedziałku do piątku, w godz. 15:30 – 19:30;

Pomoc prawną w punkcie nr 1 świadczą:

radcowie prawni: Wojciech Zalewski, Marta Marek, Magdalena Szelągowska, Ewa Skulska, Maciej Mikołajczyk

adwokaci: Ludwik Malec, Maria Lekarewicz, Martyna Rybińska

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW w Jaworze - 2019

Punkt nr 2 z siedzibą w Bolkowie przy ul. Rynek 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”) powierzony został do prowadzenia przez Zarząd Powiatu w Jaworze Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.

Do punktu nr 2 przynależą lokale, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

1)   Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy): poniedziałek, godz. 14:20 – 19:00 – radca prawny Ewa Wójcik, tel. 508 196 669

 

2)   Mściwojów nr 54 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): wtorek, godz. 15:30 – 19:30 – adwokat Paweł Hryń, tel. 609 850 917/ radca prawny Ewa Wójcik, tel. 508 196 669

 

3)   Paszowice nr 137a (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro): środa, godz. 14:50 – 19:30 – radca prawny Ewa Wójcik, tel. 508 196 669

 

4)   Męcinka nr 10 (budynek Biblioteki Gminnej): czwartek, godz. 14:50 – 19:30, radca prawny Ewa Wójcik, tel. 508 196 669

 

5)   Bolków, Rynek nr 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”): piątek, godz. 15:30 – 19:30 – radca prawny Ewa Górecka-Klemens, tel. 602 864 104

 

Ponadto, w 2019 r. w lokalach tych będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

1)   w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca - doradca obywatelski Michał Matysiak

2)   w każdy pierwszy: wtorek, środę, czwartek i piątek miesiąca - doradca obywatelski Anna Wojsznis

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) Punkt będzie nieczynny.

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW w Bolkowie - 2019


NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz Przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)   nieodpłatną mediację, lub

5)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)   poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)   przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)   przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4)   przeprowadzenie mediacji;

5)   udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1)   sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2)   zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjując przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 z późn. zm.).

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę w punkcie nr 1 z siedzibą w Jaworze można umówić:

·      telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze, tj. od pn do pt w godzinach od 07.30 do 15.30

·      przez internet (on-line) na adres e-mail kancelaria@powiat-jawor.org.pl

Wizytę w punkcie nr 2 z siedzibą w Bolkowie można umówić:

·      telefonicznie bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem świadczącym pomoc prawną, na wskazany przez nich numer telefonu

·      przez internet za pośrednictwem elektronicznego formularza (UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ) dostępnego na stronie internetowej www.siswir.pl

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie pomocy odbywa się poza kolejnością.

INFORMACJA: DLA KOGO POMOC PRAWNA

ZARZĄD POWIATU w Jaworze

podczas posiedzenia w dniu 21.11.2018 r. dokonał wyboru podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, który będzie świadczył nieodpłatna pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Jaworskiego w 2019 r.

Na konkurs wpłynęły 4 oferty:

1.    Oferta nr 1 – złożona 02.11.2018 r. przez Fundację HONESTE VIVERE, 04-474 Waraszawa, ul. Amałowicza-Tatara 7,

2.    Oferta nr 2 - złożona 05.11.2018 r. przez FUNDACJA W SŁUŻBIE WSI, 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 42,

3.    Oferta nr 3 – złożona 05.11.2018 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”, ul. St. Batorego 8, 56-200 Góra,

4.    Oferta nr 4 – złożona 06 listopada 2018 r. przez STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO, 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222.

Podmiotem wybranym przez Zarząd Powiatu w Jaworze jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DARMOWEJ POMOCY znajdą Państwo w linku do specjalnie w tym celu utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości strony internetowej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl a także na stronie internetowej www.siswir.pl oraz portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/siswir prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.