WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
„Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska"


I. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. co najmniej cztero letnie doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku,
3. znajomość zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień technicznych i technologicznych gospodarki wodnej i ściekowej, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki odpadami, zadania wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynikające z Ustawy o ochronie zwierząt, sprawy związane z zarządzaniem, ochrona i opieką nad zabytkami, sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania z zakresu referatu,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
6. znajomość obsługi komputera w zakresie stanowiska pracy.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza w zakresie:
    a) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
    b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
    c) Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
    d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
    e) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami;
    f) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
    g) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali;
    h) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
    i) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
    j) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
    k) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
    l) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
    m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
    n) Prawo ochrony środowiska
2. referencje, opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej;
3. doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym;
4. umiejętność negocjacji;
5. umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji;
6. umiejętność zarządzania budżetem;
7. umiejętność zarządzania zespołem,
8. umiejętność organizacji pracy własnej, podległych pracowników oraz ustalania priorytetów;
9. umiejętność pracy w zespole;
10. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
11. biegła znajomość MS Office, umiejętności matematyczne i analityczne, umiejętność redagowania tekstów;
12. znajomość zasad kosztorysowania;
13. Prawo jazdy kategorii B.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kierowanie i nadzór nad pracą Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2. przygotowywanie projektu budżetu w zakresie realizowanych zadań Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
3. sporządzanie informacji finansowo-rzeczowych z realizacji zadań referatu,
4. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przekazanych do dyspozycji referatu,
5. nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej,
6. koordynowanie i nadzór nad rozliczeniem kosztów realizowanych zadań,
7. kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska,
8. podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków ekologicznych,
9. opracowywanie gminnych programów ochrony środowiska,
10. nadzór i prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej,
11. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością gminy,
12. gospodarka odpadami w zakresie objętym właściwością gminy,
13. prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego w zakresie kompetencji gminy w tym: opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego, opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, itp.,
14. prowadzenie inwestycji o charakterze komunalnym wskazanych przez Wójta,
15. współpraca z zakładami zaopatrującymi w wodę, odbiór ścieków,
16. współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarki komunalnej,
17. prowadzenie postępowania administracyjnego i sporządzanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
18. prowadzenie różnych form edukacji ekologicznej,
19. inspirowanie działań zmierzających ku ekorozwojowi gminy,
20. usuwanie wyrobów azbestowych oraz sporządzanie okresowych raportów z realizacji tego zadania,
21. współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami z zakresu tematyki Referatu,
22. Przygotowywanie aktów prawnych a także innych materiałów przedkładanych organom Gminy,
23. Przygotowywanie sprawozdań analiz, ocen i bieżących informacji o realizacji zadań Referatu wymaganych przez przepisy prawa lub poleceniami przełożonych,
24. Udział w komisjach i sesjach Rady Gminy

IV. Zadania okresowe:
1. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości GUS z zakresu realizowanych zadań,
2. opracowywanie materiałów z zakresu realizowanych zadań dla potrzeb Rady Gminy,
3. współpraca z samorządami mieszkańców wsi,

V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny
2. życiorys/CV/,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /wzór kwestionariusza, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06. 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869/,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy /świadectwa pracy, zaświadczenia/,
5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. V, ppkt. 4,5,6 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Szczególne prawa i obowiązki
1. praca na pełny etat,
2. okres zatrudnienia: (okres próbny, w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku umowa czas nieokreślony),
3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U, Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wądroże Wielkie,
4. praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./. ""

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie (biuro nr 16) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22.04.2016 roku do godz. 15:00 na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie , woj. dolnośląskie, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska". Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wądroże Wielkie www.bip.wadrozewielkie.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz, 1458, ze zm./.

X. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, ze zm./, jest niższy niż 6%.

Inne informacje:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie działa dwuetapowo:
I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Z upoważnienia Wójta Gminy
/-/ Halina Sprysak
Sekretarz Gminy