1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  59-430 Wądroże Wielkie Nr 174

2. Liczba etatów: 1/2.

3. Forma zatrudnienia:

umowa o pracę – 20 godzin tygodniowo (4 godzin dziennie),

 

Przewidywany okres obowiązywania umowy od 1.04.2018 r. (realizacja

przedmiotu umowy w zależności od potrzeby: w godzinach przedpołudniowych,

popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, jak również

w weekendy).

4. Miejsce pracy:

Praca z rodzinami  na terenie gminy Wądroże Wielkie, w ich miejscu  zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim.

5. Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która :

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki

o rodzinie lub praca socjalna,

c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub

rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia

określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 roku

poz. 1769 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny:

d) staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

e) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także

udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

f) nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

g) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na

niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub

zatwierdzonego przez sąd,

h) nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

i) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

j) posiada umiejętność podejmowania decyzji,

k) ma poczucie odpowiedzialności,

l) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania

alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.

b) odporność na sytuacje stresowe.

c) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy.

d) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.

e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

f) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

g) posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym

h) wysoka kultura osobista,

i) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

j) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

k) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

l) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

m) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

n) kreatywność, odporność na stres,

o) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

p) samodzielność w docieraniu do miejsca zamieszkania wskazanych rodzin objętych

środowiskową pracą socjalną.

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca

socjalna ze wskazanymi 7  rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkującymi  na terenie gminy Wądroże Wielkie.

Obszary pracy z rodziną:

a) opracowanie diagnozy rodziny i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie

budżetem domowym, zarządzanie czasem etc.)

c) udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych,

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi,

f) wspieranie aktywności społecznej rodziny,

g) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

wykształcenia,

h) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

i) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez pomoc przy odrabianiu lekcji,

j) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci,

k) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

l) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną

ł) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

m) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

n) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

o) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

8. Wymagane dokumenty:

a) CV wraz z listem motywacyjnym

b) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń

o ukończonych kursach i szkoleniach,

c) kserokopię dowodu osobistego,

d) referencje z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,

e) oświadczenia:

- o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za

przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się

przeciwko mnie postępowanie karne.

– o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 902 ze zm.)”

- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –asystent rodzinny

na rok 2018 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze  zm.).”

- Oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia

pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,

- Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem

i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi

zawieszona ani ograniczona”.

9. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie,

w zamkniętej kopercie, w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wądroże Wielkie Nr 174,  59-430 Wądroże Wielkie , z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny  

w terminie do dnia 28.03.2018r.

(decyduje data wpływu do Ośrodka).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, Urzędu Gminy Wądroże Wielkie   oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim.

W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można

odbierać w   Ośrodku. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik GOPS w Wądrożu Wielkim – Pani Wiesława Wasiak-Mic

Specjalista pracy socjalnej  – Pani Dorota Łucka

pod numerem telefonu 76 8874642,  w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, codziennie od 7,00 do 15,00

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wiesława Wasiak-Mic