Wójt Gminy Wądroże Wielkie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Starszy konserwator ds. urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

 

 

I. Podstawowy zakres obowiązków:

1.      obsługa krat, piaskownika i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania oczyszczalni  ścieków,

2.      wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej,

3.      konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków,

4.      bieżąca kontrola stanu technicznego przepompowni, studzienek kanalizacyjnych
i wodociągowych,

5.      utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni,

6.      wykonywanie drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na oczyszczalni  oraz przepompowniach,

7.      zabezpieczanie oraz utrzymywanie w należytym stanie obiektów i urządzeń znajdujących się na sieci wodociągowej ( zasuwy, hydranty, spusty),

8.      sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac przez podległych pracowników wraz z równoczesnym ich wykonywaniem

9.      szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zakresie czynności

II. Wymagania:

1.      Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie techniczne.

2.      Preferowany profil (specjalność) : instalator urządzeń sanitarnych i wodnokanalizacyjnych lub mechanik, elektryk albo pokrewne.

3.      Prawo jazdy kat. B

4.      Dyspozycyjność: dyżur pod telefonem, gotowość do pracy przy awariach.

5.      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

6.      Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie

7.      Uczciwość, dobry stan zdrowia

III. Oferujemy:

1.      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

2.      Możliwość podnoszenia kwalifikacji

3.      Wymiar etatu: pełny (1/1)

IV. Wymagane dokumenty:

1.      CV własnoręcznie podpisane, opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Wądroże Wielkie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,

2.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.      kopia świadectwa potwierdzająca wymagane wykształcenie,

4.      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,

5.      oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do zajmowania przedmiotowego stanowiska,

 

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja - Starszy konserwator urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim do dnia 30.01.2019 r. do godz.15:00.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ mgr Elżbieta Jedlecka