Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Wójt Gminy Wądroże Wielkie po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” wraz z załącznikami. Do wniosku załączyć należy:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).
Wraz ze złożeniem wniosku należy uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 II. OPŁATY:
1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (przed wydaniem zezwolenia – proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą: 
-525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa;
-525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5%-18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa);
-2100 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

 2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
-  37. 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37. 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -  wynosi w wysokości 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77. 000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionych wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Opłata jest wnoszona na rachunek Gminy 83 8647 1020 0215 0840 2000 0001 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim – Wądroże Wielkie nr 64, 59-430 Wądroże Wielkie, pok. Nr 7, tel. 76 887 43 23

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VI. PODSTAWA PRAWNA:
art. 111 i art. 18 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)