Sposób załatwienia sprawy:
Po otrzymaniu od notariusza zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie z Kancelarii Notarialnej.
2. Załączniki:
- wypis warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Dodatkowe  informacje:
Wójt Gminy po  otrzymaniu  od  notariusza zawiadomienia o treści umowy sprzedaży, w terminie miesiąca może wykonać prawo pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Wójt Gminy składa u notariusza oświadczenie w formie aktu notarialnego. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Pracownik  ds. gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego  i rolnictwa, pok nr 9, tel. (76) 8874323

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)