Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wądroże Wielkie

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wnioski o dofinansowanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64 pok. nr 16.
Szczegółowe informacje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników można uzyskać na: stanowisku ds. oświaty,  kultury  i środków unijnych:
I piętro, pokój nr 10.
telefon:76/8874323, fax 76/8874325,
e-mail : k.gadek @wadrozewielkie.pl,
godziny przyjmowania : poniedziałek – piątek w godzinach od 715 do 1515

WYMAGANIA:
Zgodnie ze znowelizowanym z dniem 1 września 2012 r. art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona    u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych  i ich wynagradzania,

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Art. 70b ust. 11 mówi, że dofinansowanie kosztów kształcenia stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006). Obowiązuje od 01.09.2012 r.
 
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do Wójta Gminy w ciągu 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie  z przepisami   w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

Do wniosku należy dołączyć:
1.      kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

2.      kserokopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

3.      w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

4.      zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu  u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy),

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

6.      kserokopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),

7.      kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  Z dokumentu  powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się  o dofinansowanie,

8.      kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

9.      kserokopię nadania  numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

10.  kserokopię świadectwa pracy w okresie kształcenia zawodowego,

11.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.),

12.  upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,

13.  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

14.  oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z póżn. zm.).
Jeżeli pracodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą,

15.  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność                z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jago czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).


OPŁATY:
Bez opłat.

KWOTA DOFINANSOWANIA:
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
a) nauka zawodu
- 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (wypłacane na mocy przejściowych do 31.12.2014 roku).
b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


Waloryzacja dofinansowania :
Z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.


TERMIN ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki do 30 dni , chyba że sprawa wymaga dodatkowego wyjaśnienia wówczas decyzja wydawana jest nie później niż w ciągu 60 dni. Środki finansowe przekazywane są pracodawcy po uprawomocnieniu się decyzji i otrzymaniu dotacji na ten cel z budżetu państwa.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem wójta Gminy Wądroże Wielkie.

PODSTAWA PRAWNA:
1.      Ustawa a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);
2.      Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 str. 5);
3.      Załącxznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczenia o pomocy de mini mis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354 ze zm.;
4.      Załącznik nr 1 do rozporz adzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U z 2010 r . Nr 53 poz. 31`2 ze zm.;
5.      Ustawa z dnia 30 kwietniaq 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz 404 ze zm.:
6.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996r. nr 60, poz. 278 z póź. zm.);
7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. nr 244, poz.1626n);

 

Załączniki

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie pracodawcy o nie korzystaniu z pomocy de minimis (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis - zał nr 5 (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Nowicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Nowicki
Data wprowadzenia:2012-11-21 11:52:52
Opublikował:Łukasz Nowicki
Data publikacji:2012-11-21 12:01:51
Ostatnia zmiana:2012-11-21 12:01:53
Ilość wyświetleń:2342

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij