Wójt Gminy Wądroże Wielkie stosownie do art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 t.j. ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców
do wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. udostępniany

jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, pokój nr 7 – od dnia 6 maja 2019 r. do piątku 17 maja 2019 r., w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym istnieje możliwość sprawdzenia przez wyborcę, czy został uwzględniony w tym spisie.

 

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wniosek do pobrania w pokoju  nr 7 Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.