WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.   Wniosek o rezerwację i udostępnienie miejsca pod grób na cmentarzach komunalnym na terenie Gminy Wądroże  Wielkie (druk do pobrania poniżej  lub w Urzędzie Gminy, Biuro Obsługi Klienta – na parterze)

2.   Wniesienie opłaty  na rachunek gminy  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001

OPŁATY

Opłata uzależniona od rodzaju grobu ( cennik zgodny z zapisami Uchwały nr XXVI/158/17 Rady Gminy Wądroże  Wielkie z dnia 25 stycznia 2017 r.)

Cennik opłat za usługi cmentarne obowiązujące na terenie gminy Wądroże Wielkie

§ 1. Ustala się opłatę za miejsce na okres 20 lat od daty pochówku:

1. za grób ziemny pojedynczy                                                                     450,00 zł

2. za grób ziemny podwójny w pionie lub poziomie                                   700,00 zł

3. za grób murowany pojedynczy                                                                800,00 zł

§ 2. Ustala się opłatę jednorazową:

1. 1.  za grób murowany podwójny                                                           1 000,00 zł

2. 2.  za  grób murowany rodzinny                                                            1 400,00 zł

3. 3.  za miejsce na urnę                                                                               200,00 zł

§ 3. Nie pobiera się opłat   za miejsce pod grób dzieci do lat 6

§ 4. Rezerwacja placu i opłata na kolejne 20 lat według stawek określonych w § 1

§ 5. Opłata za udostępnienie cmentarza w celu wykonania prac związanych z budową grobowca, postawieniem i demontażem pomnika, ekshumacja:

1. 1. w dni robocze w godzinach urzędowania administratora                     100,00 zł

2 .w dni wolne od pracy i po godzinach urzędowania administratora          150,00 zł

 

Wymienione opłaty podlegają powiększeniu o podatek od towarów i usług Vat zgodnie z obowiązującą stawką.

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Wądroże  Wielkie  64 , 59-430 Wądroże  Wielkie  -  Biuro Obsługi Klienta  - na parterze  

Osoba załatwiająca sprawę:

Mariola  Garbera  pokój nr  8

Tel: (76) 8874323 wew.4

TERMIN I SPOSÓB  ZAŁATWIENIA   SPRAWY

·         Na wniosek zainteresowanego

·         Podpisanie umowy na rezerwację  i udostępnienie miejsca pod grób na cmentarzu  komunalnym na terenie Gminy Wądroże  Wielkie w terminie do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwały nr XXVI/158/17 Rady Gminy Wądroże  Wielkie z dnia 25 stycznia 2017 r.

INFORMACJE  DODATKOWE

Wydanie decyzji po przeprowadzeniu wizji lokalnej i wyznaczeniu miejsca rezerwacji

Rezerwacja i udostępnienie miejsca pod grób na cmentarzach komunalnym na terenie Gminy Wądroże  Wielkie