Wądroże Wielkie , dnia 18 sierpnia 2011 r.


GP. 6840.5.2011


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 85/2 o ogólnej powierzchni 0,2000ha, położonej w miejscowości Mierczyce gmina Wądroże Wielkie, dla której to Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi KW 12085 .

Działka niezabudowana , płaska o nieregularnym kształcie , przy drodze wewnętrznej
gruntowej , 4 km do autostrady A-4 . Istnieje możliwość podłączenia działki do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w miejscowości Wądroże Wielkie , Wądroże Wielkie i Mierczyce , zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy w Wądrożu Wielkim Nr IX/36/03 z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. woj.
dolnośląskiego Nr 127,poz.2262) działka położony jest na terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla prowadzenia
nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komercyjnej (MP).
Na terenie tym dopuszcza się:
1) lokalizację zabudowy wielorodzinnej, ukształtowanej w sposób nawiązujący do zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej,
2) lokalizację obiektów dla prowadzenia nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komercyjnej, bez zabudowy mieszkaniowej; budynki nie będące tymczasowymi obiektami budowlanymi winny być ukształtowane w sposób, o którym mowa w pkt. 1,
3) zieleń urządzoną, w tym w ogródkach przydomowych i elementy małej architektury,
4) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym dla dzieci,
5) użytki rolne, ogrodnicze, w tym pod szkłem i folią oraz ogrody działkowe,
6) budowę garaży oraz organizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych i
rowerów,
7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom,
8) Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze nieruchomości (w granicach jednostki terenowej) nie może wynosić mniej niż 40% jej powierzchni. Na obszarach, które nie spełniały tego warunku w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej maksymalnie o 10% w stosunku do jej dotychczasowej powierzchni.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza brutto wynosi 59 286 zł, w tym podatek VAT 23 % ,
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Wadium wynosi 5000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2011 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy
w Wądrożu Wielkim, pok. nr 15.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu do dnia 27 września 2011 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub na konto Nr 18 8669 0001 0190 4426 2000 0022 , z oznaczeniem działki ( nr .dz.)
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód osobisty
-dowód uiszczenia wadium
- firma lub Spółka dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie
o prowadzonej działalności gospodarczej wraz z pełnomocnictwem

Wadium zostanie :
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uchylenie się uczestnika przetargu od zawarcia notarialnej umowy nabycia własności w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wadium.
Cena nabycia osiągnięta w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przez zawarciem umowy notarialnej .
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm ).
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8874 –323 wew.119.