Wądroże Wielkie , dnia 18 sierpnia 2011 r.


GP. 6840.8.2011


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. 20,20 m 2 , mieszczącego się na parterze budynku nr 186, stanowiącego własność gminy Wądroże Wielkie w udziale wynoszącym 201/1000 części we wspólnych elementach budynku i w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 489
o ogólnej powierzchni 0,06 ha , położonej w miejscowości Wądroże Wielkie , gmina Wądroże Wielkie , dla której to Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi KW 23017 Lokal wolny jest od wszelkich długów i obciążeń. Lokal mieszkalny mieści się na parterze budynku nr 186 w miejscowości Wądroże Wielkie, W składa lokalu wchodzi pokój z aneksem i łazienką o pow. 20,20 m2 oraz komórka Nr 2 o pow. 4,23 m2.
W lokal brak jest energii elektrycznej , wody i kanalizacji sanitarnej i systemu grzewczego.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w miejscowości Wądroże Wielkie , Wądroże Wielkie i Mierczyce , zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy w Wądrożu Wielkim Nr IX/36/03 z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. woj.
dolnośląskiego Nr 127,poz.2262) działka położony jest na terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla prowadzenia
nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komercyjnej (MP).

Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń.

Cena wywoławcza netto wynosi 12 500 zł,
Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, pok. nr 15.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w wysokości 1 000 zł, w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa, najpóźniej na trzy dni przed otwarciem przetargu, to jest do dnia 27 września 2011 r. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub na konto Nr 18 8669 0001 0190 4426 2000 0022 w BS Wschowa O/ Wądroże Wielkie, a obligacje złożone do depozytu w kasie Urzędzie Gminy Wądrożu Wielkim.

Wadium zostanie :
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uchylenie się uczestnika przetargu od zawarcia notarialnej umowy nabycia własności w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wadium.
Cena nabycia osiągnięta w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przez zawarciem umowy notarialnej .
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758).
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (076) 8874 –323 wew.119.