Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich:
1) Zofia Skuratko - Przewodniczący Komisji
2)  Paweł Drąg - Zastępca Przewodniczącego
3) Michał Garbera - Członek

 

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw zleconych do rozpatrzenia przez Radę Gminy oraz kontroli jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wynikającym z planu pracy komisji, a w szczególności :

 

Do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich należą sprawy
     a) ochrony zdrowia,
     b) pomocy społecznej
     c) ochrony przeciwpożarowej,
     d) porządku publicznego,
     e) bezpieczeństwa na drogach.
     f) gospodarki lokalami komunalnymi,
     g) zaopatrzenia mieszkańców w wodę, odprowadzanie ścieków i odpadów stałych,
     h) cmentarzy komunalnych,
     i) współpracy z samorządami mieszkańców wsi,
     j) współpracy z Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        i Narkomanii.