Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1)    Najemcom  oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
2)    Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
3)    Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
4)    Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
5)    Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Kryterium dochodowe:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia lokalu
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
1)    35 m2  - dla 1 osoby
2)    40m2   - dla 2 osób
3)    45m2   - dla 3 osób
4)    55m2   - dla 4 osób
5)    65m2   - dla 5 osób
6)    70m2   - dla 6 osób
A w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn.zm.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wypełniony Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i Deklaracja o wysokości dochodów  (druki do pobrania)
2. Zaświadczenie o dochodach na odpowiednim druku (druk do pobrania)  
3.Rachunki za poniesione wydatki za miesiąc w którym złożony jest wniosek (czynsz, albo inne opłaty za używanie lokalu, opłaty za energię cieplną, wodę,  odbiór nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
   ostatni rachunek za energię elektryczną)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.


SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (pok. Nr 10)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz.1817)