Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej
 

1. Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. sprost.)

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
"Art. 11b.
1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy".

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)

5. Uchwała Nr XI/46/03 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie  Statutu Gminy Wądroże Wielkie 

Co to jest informacja publiczna ?


Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1 w/w ustawy).

Informacja publiczna to: "każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniace funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji".
(Wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 1956/02, MoP 23/2002)

 

Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ?
 

Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu tych informacji (art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).


Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej ?
 

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istostne dla interesu publicznego.

 

Tryb udostępniania informacji publicznej
 

1. Biuletyn Informacji Publicznej,

2. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych,
3. W drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją (forma fakultatywna),
4. Na wniosek osoby żądającej udostępnienia informacji (postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej),
- określona prawem procedura udostępniania na wniosek informacji publicznej,
- wnioskodawca określa sposób i formę udostępniania informacji,
- do odmowy udostępniania i umorzenia postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z odmiennościami wynikającymi z samej ustawy.

 

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej ?
 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje, zatem jedynie w formie elektronicznej, oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.