Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wądroże Wielkie:


I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wądroże Wielkie prowadzony jest na stanowisku ds. oświaty, kultury i środków unijnych, godziny urzędowe: 7.15-15.15.

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.


IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

 
V.Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).


VI. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Wądroże Wielkie Bank Pocztowy S.A. 91 1320 1999 2336 6129 2000 0002.

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna
godziny pracy:
poniedziałek  i  piątek  10.00 - 18.00
wtorek  i  czwartek  8.00 - 16.00
dyrektor - Joanna Brożyna

Wądroże Wielkie 175
59-430 Wądroże Wielkie

tel.  (76) 8874-738
e-mail: bioblioteka@wadrozewielkie.pl