Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

1. Łukasz Byczko – Przewodniczący komisji
2. Andrzej Hawran – członek komisji
3. Andrzej Mazur – członek komisji
4. Jan Wojsa – członek komisji

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw zleconych do rozpatrzenia przez Radę Gminy oraz kontroli jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wynikającym z planu pracy komisji, a w szczególności :

Do Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego należą sprawy :
a) budżetu gminy,
b) programów gospodarczych,
c) podatków i opłat miejscowych,
d) rozwoju rolnictwa,
e) planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
f) ochrony środowiska.