Zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych” wraz z załączonym wykazem zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Wraz ze złożonym wnioskiem należy uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.

 II. OPŁATY:
1. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek Gminy 83 8647 1020 0215 0840 2000 0001, wynosi:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim – Wądroże Wielkie nr 64, 59-430 Wądroże Wielkie, pok. Nr 7, tel. 76 887 43 23

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VI. PODSTAWA PRAWNA:
art. 111 i art. 184 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)