Wądroże Wielkie, dnia 14 maja 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:

„Przebudowa drogi 107373 D relacji Wądroże Małe – Pawłowice w km 0+000 – 1+710”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013. 907 j.t. z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Wądroże Wielkie uprzejmie informuję, że:

 

1.     W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi 107373 D relacji Wądroże Małe – Pawłowice w km 0+000 – 1+710” wybrany został Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., z siedzibą w Jaworzem przy ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

Wyboru Wykonawcy robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia dokonano spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium ceny. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w całości za najniższą cenę, tj. za kwotę brutto 518 050,11 zł (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych, 11/100).

2. W postępowaniu niniejszym wykonawcy złożyli następujące oferty.    

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

I

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów  Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

535 393,76 zł

II

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

518 050,11 zł

 

3. Z postępowania niniejszego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. W postępowaniu nie odrzucono jedną żadnej oferty.

5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

 

Seweryn Sterc

Wójt Gminy Wądroże Wielkie