Oświadczenia majątkowe składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie w zaklejonych kopertach opisanych jako „oświadczenie majątkowe” oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Radni oświadczenia majątkowe składają w Biurze Rady Gminy w zaklejonych kopertach opisanych jako „oświadczenie majątkowe”.