WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

W URZĘDZIE GMINY W WĄDROŻU WIELKIM

 

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim 64 ,59-430 Wądroże Wielkie

2. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. ochrony środowiska - wymiar czasu pracy – 1 etat.

Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: CZERWIEC 2018r.

3. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
      samorządowych;

2)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
     przestępstwo skarbowe;

4)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

5)  wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane - ochrona środowiska,

6)  biegła umiejętność obsługi komputera (WORD, EXEL),

4. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa zamówień publicznych,

2) samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy
w zespole

3)  mile widziany staż pracy w sektorze administracji publicznej;

4) prawo jazdy kategorii B

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości w gminie oraz spraw z zakresu ochrony zabytków,

Szczegółowe zadania wykonywane na ww. stanowisku zostaną określone w zakresie czynności.

 

6. Informuję, że w miesiącu kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

7. Warunki pracy

1) praca jednozmianowa w budynku Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim oraz w razie potrzeb w terenie,

2) zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;

3) praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, nie występują warunki szkodliwe i uciążliwe,

4) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

5) oświetlenie naturalne i sztuczne,

6) przeważającą pozycją pracy jest pozycja siedząca,

7) u pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

8) budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy)

8. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny,

2) Życiorys (CV),

3) Kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających wykształcenie,

4) Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
       i umiejętnościach (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach).

5) Kserokopie świadectw pracy,

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za      przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

7) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na ww. stanowisku.

8) Oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publicznej publikacji

     W Biuletynie Informacji Publicznej”,

9)  Wykaz złożonych dokumentów,

10) Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku

      składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez  złożenie    

      podpisu na dokumencie,

11) Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys CV) powinny być 

      opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

      zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji    

      zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016,  
      poz.922 ze zm.).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane
i złożone osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub doręczone listownie w terminie do dnia

9 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 pod adresem: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim,
59-430 Wądroże Wielkie 64 w zaklejonych kopertach zaopatrzonych w adres zwrotny
z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), nie będą rozpatrywane.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie działa dwuetapowo:

 I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy po zatrudnieniu wybranego kandydata lub zakończeniu procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                      /-/ mgr Elżbieta Jedlecka