Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.”Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” ( do pobrania w załączniku). Wraz ze złożeniem wniosku należy uiścić opłatę za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. OPŁATY:
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na numer rachunku bankowego Gminy 83 8647 1020 0215 0840 2000 0001.

Oplata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:
- 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo;
- 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
- 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim – Wądroże Wielkie nr 64, 59-430 Wądroże Wielkie, pok. Nr 7, tel. 76 887 43 23

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
1.Zażalenie do postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2.Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VI. UWAGI:
Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.

VII. PODSTAWA PRAWNA:
 art. 111 i art. 181 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)