Sposób załatwienia sprawy:
Na wniosek zainteresowanego.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek, dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia aktu notarialnego lub wypis z rejestru gruntów), fragment mapy sytuacyjno – wysokościowej z numerem działki przedmiotowej nieruchomości.

Opłaty
Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dokumentu następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia  dokumentów:
Sekretariat  Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, pokój nr 16 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Pracownik ds. gospodarki przestrzennej,  mienia komunalnego  i rolnictwa, pok. Nr 10, tel. (76) 887 43 23.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2432).