Wymagane dokumenty
? Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
? Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje się:
? osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy,
? w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty,
? przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Miejsce składania wniosków
Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie nr 64, pok. nr 7 tel. 76 887 43 23 w. 1


Opłaty
Brak opłat.

Forma załatwienia sprawy
Przyjęcie zgłoszenia zawieszenia bądź cofnięcia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym oraz wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu zawieszenia bądź cofnięcia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

Termin załatwienia
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy
Brak.

Podstawa prawna
? Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
? Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.