Wymagane dokumenty
? W przypadku zgłoszenia „papierowego” wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu stałego, zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, złożony w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.
? Do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania.
? Do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.
? W przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego. Do zgłoszenia można w tym przypadku dołączyć odwzorowanie cyfrowe wymienionych powyżej dokumentów. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl

Zameldowania może dokonać:
? osoba dokonująca zameldowania – osobiście,
? pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
? za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje wówczas z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

W celu sprawdzenia swojego meldunku można skorzystać z elektronicznej usługi sprawdzenia swoich danych w rejestrze PESEL pod adresem https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-pesel

Opłaty
Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Forma załatwienia sprawy
Zameldowanie na pobyt stały oraz wydanie z urzędu zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.
Odmowa zameldowania na pobyt stały w drodze decyzji:
? w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu);
? w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Termin załatwienia
Niezwłocznie.

Miejsce składania wniosków
Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie nr 64, pok. nr 7 tel. 76 887 43 23 w. 1

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej zameldowania przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Wądroże Wielkie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
? Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
? Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
? Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego