Gmina Wądroże Wielkie leży w powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim na pograniczu dwóch makroregionów Polski Południowo-Zachodniej: Niziny Śląsko-Łużyckiej oraz Makroregionu Przedgórza Sudeckiego. Siedziba gminy - Wądroże Wielkie znajduje się w jej zachodniej części .   
                 

Przez  północno-wschodnią część gminy, nieco poniżej jej centrum, przebiega autostrada A4. Jest to najkrótsze połączenie na linii Berlin-Lwów. Atutem wynikającym z położenia jest więc łatwa dostępność dla krajów sąsiadujących z Polską od zachodu i południa, co w aspekcie turystycznym ma istotne znaczenie. Na terenie gminy przy autostradzie planowana jest budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). W skład MOP-u wchodzić ma stacja paliw, parkingi, obiekty gastronomiczne i miejsca odpoczynku podróżnych. Na terenie przylegającym do autostrady po jej północnej stronie w odległości około 0,5 km w kierunku Legnicy od zjazdu z autostrady ( Węzeł Budziszów ) na drogę wojewódzka nr 345 planuje się: CENTRUM LOGISTYCZNE POSTOLICE o całkowitej powierzchni magazynowej: 35 000 m2.

Gmina Wądroże Wielkie jest gminą typowo rolniczą. Istnieją tu dobre warunki naturalne dla rolnictwa i uprawy roślin. Ponad 86% jej powierzchni stanowią użytki rolne.

Na terenie gminy występują jedynie zakłady przemysłowe branży rolno-spożywczej: piekarnia w Wądrożu Wielkim, młyn w Mierczycach oraz ferma drobiu w Gądkowie i Bielanach. Ponadto działa ponad 160 podmiotów gospodarczych w branży: usługi, handel, budownictwo i kamieniarstwo.

Dla rozwoju funkcji przemysłowo-składowej wyznaczono tereny zlokalizowane w takich obrębach wiejskich jak: Wądroże Wielkie, Wądroże Małe, Postolice, Budziszów Wielki, Bielany, Gądków i Jenków. Dla terenów tych opracowany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Gmina wielką wagę przywiązuje do ochrony środowiska . W chwili obecnej gmina jest w 100% zwodociągowana . Gmina posiada opracowaną koncepcję uporządkowania gospodarki ściekowej. Wybudowana oczyszczalnia ścieków /biologiczno-mechaniczna / we wsi Mierczyce odbiera ścieki z czterech miejscowości. Oczyszczalnia obsługuje: Mierczyce, Skałę, Wądroże Wielkie i Wądroże Małe. Przewidziana jest także budowa jeszcze jednej oczyszczalni w okolicach Budziszowa Wielkiego, dzięki której skanalizowana zostanie pozostała część gminy.

Gmina liczy 4 100 mieszkańców. Ludność skupiona jest w 18 sołectwach, rozmieszczonych dość równomiernie na terenie gminy.

Gmina Wądroże Wielkie jest jednostką prowadzącą dla trzech jednostek oświatowych : Gimnazjum w Budziszowie Wielkim , Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim i Gminnego Przedszkola. Tak zorganizowana sieć szkół w chwili obecnej jest racjonalna ze względu na niskie koszty utrzymania i dowozu dzieci. Dowóz dzieci do szkół odbywa trzema autobusami stanowiącymi własność gminy. W szkołach funkcjonują stołówki, a najbiedniejsi mogą liczyć na darmowe posiłki.

Teren gminy Wądroże Wielkie posiada bogatą historię. Ośrodek kultury łużyckiej - jako jeden z najstarszych na Dolnym Śląsku odkryto w Mierczycach. Na terenie obecnej wsi znajdowała się w okresie halsztackim osada obronna. W średniowieczu na jej miejsce powstało grodzisko. W XIV w. na terenie Wądroża Wielkiego i Wądroża Małego odkryto i eksploatowano złoża złotonośnego piasku.

Wśród zachowanych zabytków dominują dziś głównie obiekty kultury sakralnej. Do najstarszych należy kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim /1283 r./. Wśród wielu form zieleni współtworzących krajobraz gminy niemałą rolę odgrywają - parki podworskie - w Wądrożu Wielkim, Mierczycach i w Budziszowie Małym.

W zakresie działalności rekreacyjno - turystycznej potencjał gminy jest duży. Pod względem geologiczno - przyrodniczym jest to obszar bardzo interesujący. Tutaj znajdują się łatwo dostępne odsłonięcia skał podłoża kenozoicznego, będące przedłużeniem cokołu krystalicznego Sudetów. W połączeniu ze znacznymi walorami krajobrazowymi oraz historyczno - kulturowymi /zapomniane grodziska w Mierczycach i w Wądrożu Wielkim /, stwarza to możliwość opracowania interesujących tras turystycznych i ścieżek dydaktycznych.

Chętni do związania z gminą Wądroże Wielkie swych losów /nie tylko gospodarczych / znajdą dla siebie atrakcyjne tereny i mogą liczyć na otwartość i pomoc władz gminy.

Charakterystyka Gminy

    * Powierzchnia gminy - 89,15 km 2
    * Liczba mieszkańców - 4100 /dane na 31.12.2010 r./
    * Struktura ekonomiczna:
                - Rolnictwo
                - Przemysł rolno-spożywczy
                - Budownictwo
                - Kamieniarstwo
                - Usługi i handel

 Atuty Gminy:
Położenie na szlaku turystycznym, wynikające z przebiegającej przez teren gminy autostrady A4 na trasie Wrocław - Legnica - Olszyna.
Rezerwy terenów pod inwestycje przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę techniczną.
Potencjalne zasoby i możliwości eksploatacji złóż surowców naturalnych, a zwłaszcza surowców skalnych /łupek szarogłazowy/, i kruszywa naturalnego /piaski i żwiry/.

Planowane kierunki inwestowania w Gminie Wądroże Wielkie:
- Rozwój funkcji przemysłowo - składowej
- Tworzenie warunków do odtworzenia systemu obsługi rolnictwa : punkty skupu produktów rolnych, punkty sprzedaży artykułów i środków do produkcji rolnej.
- Tworzenie warunków rozwoju alternatywnych źródeł dochodu:
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji nie związanych ze środowiskiem przyrodniczym (usługi, handel, przemysł, rzemiosło).

Ułatwienia dla inwestorów : Istnieje możliwość zastosowania ulgi w podatku od nieruchomości dla przyszłych inwestorów.

obrazek