1.Rejestr uchwał Rady Gminy Wądroże Wielkie.
2.Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.
3.Rejestr skarg i wniosków.
4.Rejestr kontroli.
5.Rejestr korespondencji przychodzącej.
6.Rejestr instytucji kultury.
7.Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
8.Rejestr wyborców.
9. Rejestr skarg i wniosków (Rada Gminy).
10.Rejestr umów różnych.
11.Rejestr umów zleceń.
12.Rejestr zaświadczeń w sprawie wielkości gospodarstwa , jego dochodowości, niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości .
13. Rejestr osób do kwalifikacji wojskowych.
14.Rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydawanych pracownikom urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
15.Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
16.Ewidencja spełnienia obowiązku szkolnego.
17.Zbiór przepisów gminnych.
18.Ewidencja działalności gospodarczej.
19.Ewidencja majątku trwałego.
20.Ewidencja zasobów archiwalnych.
21. Ewidencja ludności.
22. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów.
23. Ewidencja wydanych faktur VAT.
24. Rejestr Działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości