Skarbnik Gminy - Dariusz Subocz
tel. (76) 8874 - 323
fax (76) 8874 - 325

email: d.subocz@wadrozewielkie.pl
www: wadrozewielkie.pl

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy w tym zakresie. Jest głównym księgowym Urzędu Gminy.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:
1)    przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki,
2)    realizacja budżetu gminy, przygotowywanie sprawozdań, ocen, analizy i informowanie Wójta o jego realizacji,
3)    nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
4)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5)    dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
6)    dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
7)    kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
8)    sporządzanie i nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
9)    wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji głównego księgowego urzędu jako jednostki organizacyjnej gminy,
10)    wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji i sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych,
11)    przedstawianie propozycji finansowania sołectw i nadzór nad jego realizacją,
12)    realizacja ustawy o finansowaniu gmin, o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej,
13)    koordynowanie działań urzędu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz
14)    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Finansowym,
15)    wykonywanie innych zadań na polecenie wójta.