Informacja o możliwości uczestniczenia w posiedzeniach  przez mieszkańców nie będących członkami Rady Gminy.


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w obradach sesji i komisji.

Art. 11b. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

 


                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                Dariusz Żołnierczyk