Dariusz Subocz - Skarbnik Gminy

tel. (76) 8874-323
fax (76) 8874-325

email: urzad@wadrozewielkie.pl
www.wadrozewielkie.pl

1.       Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu Gminy.

2.       Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)      przygotowywanie założeń i planów projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki,

2)      sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu dla Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)      przygotowanie projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej (WPF),

4)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

                 a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający sporządzanie prawidłowej
                       sprawozdawczości finansowej,

                 b) przygotowanie założeń i planów do projektu budżetu oraz przygotowanie projektu budżetu Gminy,

                 c)  analizie realizacji budżetu i występowanie do Wójta z wnioskami w sprawie zmian budżetu,

                  d) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

                 e) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,

5)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

6)      dokonywanie w zakresie powierzonych obowiązków wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem),

7)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

8)      nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości,

9)       wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji i sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych,

10)    przedstawianie propozycji finansowania sołectw i nadzór nad jego realizacją,

11)    realizacja ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych,

12)    koordynowanie działań urzędu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz,

13)    składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania Gminy i Urzędu

14)   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej

15)    nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez  jednostki organizacyjne gminy,

16)    dokonywanie ubezpieczenia mienia gminy,

17)    wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta.

3. Skarbnik pełni funkcję kierownika referatu finansów, planowania i budżetu.