Uchwałą Nr XXIV/131/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia z 21 grudnia 2020 r. zaplanowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w kwocie 15.000 zł.

 

 

Dotacja przyznawana tym trybem obwarowana jest warunkami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. zadanie ma charakter lokalny lub regionalny;
  2. wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 tys. złotych;
  3. zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni;
  4. w jednym roku kalendarzowym jedna organizacja może dostać w tym trybie nie więcej niż 20 tys. złotych;
  5. z całej puli dotacji planowanej przez dany urząd na „małe granty” może być przeznaczone maksymalnie 20% środków;

Oferta, która wpływa do urzędu w ciągu 7 dni jest upubliczniana w BIPie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Przez kolejne 7 dni każdy może do niej zgłosić uwagi. Po rozpatrzeniu uwag Urząd decyduje czy zawrzeć z organizacją umowę.