WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE

OGŁASZA  NABÓR KANDYDATÓW   

NA   STANOWISKO   ANIMATORA OBIEKTU   SPORTOWEGO

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W   WĄDROŻU WIELKIM 

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

 

 I. Wymagania niezbędne:

1.        Obywatelstwo polskie,

2.      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4.      Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadających stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

  II.      Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

  1. Podstawowe zadania „Animatora”:

a)      Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

b)      współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

c)      współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

d)     organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,

e)      organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;

        Zadania wykonywane będą zgodnie z harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu  

        z gospodarzem obiektu oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć”, który będzie stanowił załącznik do umowy z tym, że przewiduje się możliwość zatrudnienia 2 osób, po 80 godzin miesięcznie każdy.

3. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć” przeprowadzania minimum 80 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (WSZS), a Animatorem.

4. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć” przeprowadzenia minimum 80 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia zawartej umowy pomiędzy Gminą Wądroże Wielkie, a Animatorem.

 

III.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      Życiorys i list motywacyjny.

2.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.

5.      Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6.      Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7.      Referencje – w przypadku posiadania.

8.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

9.      Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie / dowód osobisty.

10.  Proponowana koncepcja prowadzenia zajęć wraz z tematyką.

11.  Oświadczenie kandydata na Animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (zał. nr 1).

 

IV.      Informacje dodatkowe:

1.      Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Zawiązkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

2.      Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Gminą Wądroże Wielkie (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

3.      Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

4.      Planowany okres zatrudnienia: marzec – listopad 2013 r.

 

  V.      Termin i miejsce składania dokumentów.

             Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim pok. 16 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do  29.01.2013 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie z adnotacją: Nabór na stanowisko Animatora obiektu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”.  Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów. Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wadrozewielkie.pl i stronie gminy www.wadrozewielkie.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wadrozewielkie.pl i stronie gminy www.wadrozewielkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim.

Wójt Gminy Wądroże Wielkie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach Projektu „Animator  Moje Boisko - ORLIK 2012”  w 2013 r.

 

 

Wądroże Wielkie, 21.01.2013                                                         

Wójt Gminy

Seweryn Sterc